Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu (zwane dalej OWP) mają zastosowanie do zawierania i wykonywania umów przewozu pomiędzy WR Transport Robert Witusiński, Rakowiec ul. Klonowa 7,  82-500 Kwidzyn, REGON: 191777849, NIP: 5811117448 (Zleceniodawcą), a Przewoźnikiem (Zleceniobiorcą). Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z ich treścią oraz zgadza się na zastosowanie zapisów OWP w całości. Wszelkie odstępstwa wymagają indywidualnych ustaleń w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zleceniobiorca przyjmujący zlecenie oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi formalne aby świadczyć usługi w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym jako profesjonalista.
 3. Zleceniobiorca przyjmujący zlecenie oświadcza, że posiada ważne i aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika z sumą gwarancyjną odpowiadającą co najmniej wartości ładunku i nie niższa niż górna granica odpowiedzialności przewoźnika, zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do danej kategorii transportu (krajowy, międzynarodowy, kabotażowy) obejmujące odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody kradzieżowe, rabunkowe. Ubezpieczenie obejmuje również rodzaj ładunku (mienia) będącego przedmiotem transportu. Upoważnia również zleceniodawcę do kontaktów z ubezpieczycielem w sprawach dotyczących posiadanego ubezpieczenia, np. informacje dotyczące procesu likwidacji szkód czy potwierdzenie danych dotyczących ubezpieczenia Zleceniobiorcy.
 4. Zleceniobiorca przyjmujący zlecenie zobowiązuje się przestrzegać przepisów dotyczących delegowania pracowników (w tym płacy minimalnej) obowiązujących na terenie innych państw (w tym Niemiec, Francji, Włoch, Węgier i innych), a w przypadku wykonania przewozu, gdzie mają zastosowanie francuskie przepisy przekazać niezwłocznie kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do właściwych organów faktu delegowania kierowcy lub kierowców, którzy będą realizować dany przewóz. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku wszelkie koszty, które obciążą Zleceniodawcę zostaną pokryte przez Zleceniobiorcę.
 5. Zleceniobiorca przyjmujący zlecenie zobowiązuje się przestrzegać przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku wszelkie koszty, które obciążą Zleceniodawcę zostaną pokryte przez Zleceniobiorcę.
 6. Zleceniobiorca przyjmujący zlecenie oświadcza, że posiada doświadczenie w wykonywaniu usług analogicznych do tych będących przedmiotem zlecenia.
 7. Zleceniobiorca przyjmujący zlecenie zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących regulacji celnych i właściwego ich wykonania, niezależnie czy taki obowiązek wskazano w zleceniu. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku wszelkie koszty, które obciążą Zleceniodawcę zostaną pokryte przez Zleceniobiorcę.
 8. Zleceniobiorca ma obowiązek dochowania należytej staranności w celu zapobieżeniu przemytu. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku wszelkie koszty, które obciążą Zleceniodawcę zostaną pokryte przez Zleceniobiorcę.
 9. Przeładunek, doładunek może być dokonywany tylko i wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy.
 10. Zleceniobiorca, o ile nie umówiono się inaczej, nie ma prawa pomagać przy załadunku i rozładunku, za to może i powinien uczestniczyć przy załadunku, aby dopilnować istotnych interesów Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.
 11. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać wszelkie instrukcje Zleceniodawcy dotyczące przewozu, jeżeli nie przeszkadza to w normalnej eksploatacji przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy. Wszelkie zmiany w już zwartej umowie przewozu wymagają formy pisemnej.
 12. Za zmiany w zawartej umowie przewozu, które pociągają za sobą wzrost kosztów Zleceniobiorcy i nie wynikają z jego winy, należy mu się dodatkowe proporcjonalne wynagrodzenie.
 13. W ciągu 24h od dokonania rozładunku, Zleceniobiorca ma obowiązek przesłać za pomocą maila informacji o faktycznej dacie ostatniego rozładunku.
 14. Zleceniobiorca jest zobowiązany dostarczyć do pierwszego zlecenia:
  1. w przypadku osób prawnych – KRS, REGON, NIP,
  2. w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający zameldowanie oraz PESEL,
  3. a także w obu przypadkach dokument od ubezpieczyciela potwierdzające ważność polisy nie starszy niż 14 dni od wystawienia i licencje na międzynarodowy przewóz towarów.
 15. Zleceniobiorca ma obowiązek przedstawić WR Transport Robert Witusiński nie później niż w dniu zawarcia umowy:
  1. Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika,
  2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie do polisy.

W przypadku braku przekazania dokumentów WR Transport Robert Witusiński może odstąpić od zlecenia z winy Zleceniobiorcy bez konieczności wzywania do jej wykonania.

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do podstawienia pojazdów do załadowania w terminie i w ilości odpowiadającej treści zlecenia złożonego przez Zleceniodawcę. Podstawione pojazdy muszą być szczelne, czyste na zewnątrz i wewnątrz komory ładunkowej, która musi być wolna od obcych zapachów. Podstawianie do załadowania pojazdu o parametrach niezgodnych ze zleceniem Zleceniodawcy i/lub w złym stanie technicznym uznaje się za niepodstawianie samochodu i uprawnia Zleceniodawcę do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną. Zleceniobiorca akceptując zlecenie przewozu potwierdza, że posiada pojazdy odpowiednie do realizacji zlecenia.
 2. Każdy podstawiony pojazd przez zleceniobiorcę musi posiadać wyposażenie pozwalające zabezpieczyć ładunek w tym:
  1. minimum 20 pasów zabezpieczających, klamry, 30 narożników dużych, 30 mat antypoślizgowych o grubości 8 mm,
  2. w przypadku chłodni minimum 4 tyczek rozporowych,
  3. w przypadku przewozu towarów wysokiego ryzyka np. alkohol, elektronika pojazd musi być wyposażony w system nawigacji satelitarnej GPS z opcją monitorowania przez stację monitorową.
 3. W przypadku przewozów w temperaturze kontrolowanej przewoźnik zobowiązany jest:
  1. wykorzystać do przewozu środek transportu wyposażony w sprawny technicznie agregat chłodniczy wymagany przepisami świadectwa ATP i sprawny technicznie oraz kalibrowany termostat z termografem,
  2. przed rozpoczęciem załadunku oraz przewozu upewnić się, iż agregat nie jest zużyty, był należycie konserwowany oraz posiada wystarczającą ilość energii zasilającej,
  3. przed rozpoczęciem załadunku uzyskać i utrzymywać temperaturę, w jakiej przewóz ma zostać wykonany,
  4. nie wyłączać silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chłodniczego uzależniona jest od pracy silnika,
  5. podłączyć agregat chłodniczy do zewnętrznego źródła zasilania w trakcie postojów, gdy tego wymaga praca agregatu,
  6. monitorować temperaturę przez cały czas trwania przewozu,
  7. przedstawić na żądanie Zleceniodawcy wydruk dokumentujący wysokość temperatury w naczepie w trakcie transportu; wydruk z termografu musi być w formie cyfrowej zawierającej: datę, godzinę, temperaturę transportu, częstotliwość zapisu nie może być mniejsza niż co 30 min.; wydruk ten winien być przechowywany łącznie z wydrukiem/ tarczkami tachografu przez co najmniej rok.
 4. Niezwłocznie po przyjęciu zlecenia, Zleceniobiorca jest zobowiązany przekazać numer rejestracyjny pojazdu/ów oraz dane kierowcy/ów:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Numer dowodu osobistego,
  3. Numer telefonu do kierowcy/ów realizujących przewóz.

Nieprzekazanie powyższych danych może skutkować anulowaniem zlecenia z winy Zleceniobiorcy.

 1. Kierowcy mają obowiązek posiadać uprawnienia odpowiednie do realizacji zlecenia.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest udokumentować postój i jego czas podczas czynności załadunkowych i rozładunkowych „kartą postojową” potwierdzoną odpowiednio przez nadawcę lub odbiorcę. Podstawą naliczenia opłat postojowych może być wyłącznie „karta postojowa” potwierdzona przez nadawcę lub odbiorcę. Opłaty przysługują Zleceniobiorcy wyłącznie w sytuacji informowania Zleceniodawcy o zaistniałym opóźnieniu w załadunku lub rozładunku w momencie jego wystąpienia.
 3. Zleceniobiorcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu postoju przy:
  1. załadunku do 24h,
  2. rozładunku do 24h w transporcie krajowym,
  3. rozładunku do 48h w transporcie międzynarodowym,

liczone po upływie umówionego dnia załadunku lub rozładunku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w kraju. W przypadku dłuższego przestoju Zleceniobiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 100 Euro za każde rozpoczęte 24h.

 1. Czas wykonania przewozu uwzględnia przestoje, o których mowa powyżej, a brak odebrania przesyłki przez odbiorcę przed upływem tego czasu nie jest uważany za przeszkodę w wydaniu przesyłki.
 2. Zleceniobiorca ma obowiązek podstawić środek transportu terminowo i w miejscu wskazanym do załadunku.
 3. Zleceniobiorca odpowiada na zasadzie ryzyka za terminowe podstawienie środka transportu.
 4. W miejscu załadunku kierowca musi pobrać wszelkie niezbędne dokumenty do realizacji zlecenia, a także zobowiązany jest sprawdzić dokładność oraz zgodność danych w dokumencie przewozowym dotyczących ilości sztuk, cech i numerów, widocznego stanu towaru i opakowania oraz danych w zakresie adresu i osoby odbiorcy. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące przesyłki, kierowca musi umieścić na wszystkich egzemplarzach listu przewozowego przed rozpoczęciem przewozu. Dodatkowo kierowca musi uzyskać potwierdzenie załadowcy dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości, uwag co do stanu przesyłki.

W przypadku braku możliwości sprawdzenia (zgodnie z powyższym) przesyłki oraz braku możliwości naniesienia ewentualnych uwag przez kierowcę na liście przewozowym, Zleceniobiorca ma obowiązek skontaktować się ze Zleceniodawcą w celu uzyskania dalszych instrukcji.

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest umieścić w liście przewozowym dane Zleceniodawcy jako przewoźnika głównego, numer rejestracyjny pojazdu, dane kierowcy/kierowców (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego) wykonujących transport.
 2. Podczas załadunku kierowca odpowiada za prawidłowe rozmieszczenie i zabezpieczenie towaru przy użyciu odpowiednich środków zabezpieczających (np. pasy, belki rozporowe).
 3. W przypadku złego zabezpieczenia i rozmieszczenia ładunku kierowca nie powinien podejmować się przewozu bez uzgodnienia z Zleceniodawcą.
 4. Przy wydaniu przesyłki odbiorcy winne być spełnione następujące warunki:
  1. przesyłka została dostarczona na adres wskazany przez nadawcę,
  2. przesyłka została wydana osobie dorosłej znajdującej się pod wskazanym adresem,
  3. osoba odbierająca pokwitowała odbiór czytelnym podpisem.

Na pokwitowaniu powinny się znaleźć odpowiednio:

 1. w przypadku, gdy adresatem jest osoba fizyczna numerem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości odbiorcy, a dokument został okazany Zleceniobiorcy,
 2. w przypadku, gdy adresatem jest przedsiębiorca/firma pieczęcią firmową i czytelny podpis odbierającego.
 3. Kierowca ma obowiązek dochować należytej staranności podczas wydania przesyłki m.in. dokonać wspólnego z odbiorcą sprawdzenia przesyłki zgodnie z art. 30 ust. 2 CMR.
 4. O ile w zleceniu przewozowym nie zawarto odmiennego wskazania, Przewoźnik zobowiązany jest do wymiany zwrotnych palet Euro w miejscu załadunku oraz w miejscu rozładunku w stosunku 1:1 oraz do uzyskania od nadawcy/odbiorcy prawidłowo wypełnionego i podpisanego kwitu paletowego. Przewoźnik ma prawo nie odebrać palet na miejscu rozładunku jedynie uzyskawszy wpis w kwit paletowy: „Palet nie wydano z powodu braku palet na wymianę”. W przeciwnym przypadku Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 15 Euro (w przypadku frachtu określonego w Euro) lub 60 PLN (w przypadku frachtu określonego w PLN) za każdą nierozliczoną paletę. Jeśli wartość poniesionej przez Zleceniodawcę szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zleceniodawca może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 5. Obowiązkiem przewoźnika jest dostarczenie oryginalnych kwitów paletowych.
 6. Maksymalny termin na zwrot palet wynosi 21 dni od daty rozładunku.
 7. Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonywać przewozu wyłącznie po drogach klasy międzynarodowej i krajowej (oznakowanych jedno, dwu lub trzycyfrowo) z wyjątkiem dróg dojazdowych do miejsca załadunku i rozładunku i sytuacji, gdy nie ma możliwości poruszania się tymi drogami, w szczególności ze względu na objazdy lub blokady dróg ustalone przez policję lub inne służby porządkowe (np. z powodu wypadku drogowego, innego zagrożenia lub siły wyższej).
 8. 1) Dopuszcza się postój pojazdu wraz z ładunkiem wyłącznie:
 9. na parkingu strzeżonym;
 10. na parkingu dla samochodów ciężarowych, położonym przy dużej stacji benzynowej, która: czynna jest całą dobę, której teren jest monitorowany i oświetlony oraz która jest umiejscowiona bezpośrednio przy głównej drodze [za którą uważa się autostradę, drogę ekspresową, drogę międzynarodową / trasy europejskie oznakowane numerem jedno- dwu lub trzycyfrowym poprzedzonym literą E oraz drogę posiadającą status drogi krajowej];
 11. na terenie bazy transportowej albo innego miejsca prowadzenia działalności Ubezpieczającego, pod warunkiem, że miejsce to jest ogrodzone, zamknięte, oświetlone w godzinach nocnych i pozostaje pod całodobowym dozorem, sprawującym również kontrolę wjazdu i wyjazdu;
 12. w miejscu załadunku lub dostawy pod warunkiem, iż postój odbywa się terenie ogrodzonym i dozorowanym będącym w dyspozycji załadowcy lub odbiorcy (za miejsce załadunku lub rozładunku nie uznaje się terenu ogólnodostępnego / publicznego położonego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu lokalizacji załadowcy lub odbiorcy, w tym parkingów dla gości, urządzonych poza ogrodzonym i dozorowanym terenem lokalizacji załadowcy lub odbiorcy);
 13. na parkingu zlokalizowanym bezpośrednio przy hotelu / motelu położonym przy głównej drodze, pod warunkiem, że parking ten przystosowany jest do postoju pojazdów ciężarowych;
 14. na parkingu przystosowanym do postoju pojazdów ciężarowych [np. MOP], położonym bezpośrednio przy autostradzie lub drodze ekspresowej.

2) Poza parkingami opisanymi w pkt 36 ppkt 1) dopuszcza się wyłącznie postój konieczny, wynikający z:

 1. awarii pojazdu, uniemożliwiającej bezpieczne kontynuowanie jazdy,
 2. wypadku drogowego, jakiemu uległ pojazd,
 3. konieczności udzielenia pomocy ofiarom wypadku drogowego – w zakresie niezbędnym wynikającym z przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że postój taki ma miejsce w najbliższym możliwym miejscu w bezpośrednim pobliżu miejsca zaistnienia wypadku drogowego, w którym zatrzymanie pojazdu / postój nie stworzy zagrożenia drogowego,
 4. niezbędnego tankowania paliwa i/lub uzupełniania płynów eksploatacyjnych, dokonywanego na stacji paliw, przy czym postój nie może trwać dłużej niż 60 minut,
 5. konieczności załatwienia niezbędnych formalności celnych związanych z realizacją transportu oraz formalności związanych z przekroczeniem granicy państwowej, kontrolą graniczną, odprawą celną, odprawą promową, a także oczekiwaniem na dokonanie tych czynności – pod warunkiem, iż postój wynikający z oczekiwania ma miejsce na parkingu/wyznaczonym miejscu postojowym zlokalizowanym bezpośrednio przy terminalu celnym (urzędzie celnym) / terminalu granicznym (przejściu granicznym) / promowym,
 6. dokonania opłaty za przejazd drogą płatną,
 7. kontroli drogowej lub innego postoju wynikającego bezpośrednio z wydanego Ubezpieczonemu nakazu władz lub służb, posiadających takie uprawnienia,
 8. polecenia wydanego przez uprawniony organ (policja, inspekcja transportu drogowego oraz inne upoważnione służby publiczne) w miejscu przez niego wskazanym,
 9. wykonywania czynności związanych z załadunkiem, doładunkiem, przeładunkiem i rozładunkiem towaru (w tym także oczekiwania na rozpoczęcie tych czynności) w miejscu załadunku lub rozładunku, o ile postój odbywa się na terenie ogrodzonym i dozorowanym (za miejsce załadunku lub rozładunku nie uznaje się terenu ogólnodostępnego / publicznego położonego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu lokalizacji załadowcy lub odbiorcy, w tym parkingów dla gości, urządzonych poza ogrodzonym i dozorowanym terenem lokalizacji załadowcy lub odbiorcy),

3) Dopuszcza się postój konieczny wraz z opuszczeniem pojazdu w przypadku nagłego zachorowania kierowcy, uniemożliwiającego bezpieczne kontynuowanie jazdy, pod warunkiem potwierdzenia tych okoliczności przez służby medyczne, które udzieliły kierowcy niezbędnej pomocy medycznej. Postój taki powinien, o ile to możliwe, mieć miejsce w jednym z miejsc wskazanych w pkt 36 ppkt 1) powyżej, natomiast jeżeli stan kierowcy nie pozwala na dojazd do takiego miejsca, wówczas postój taki musi mieć miejsce w najbliższym możliwym miejscu, w którym zatrzymanie pojazdu / postój nie stworzy zagrożenia drogowego.

Ciężar dowodu okoliczności wskazanych powyżej spoczywa na Ubezpieczonym. Każdy postój, o którym mowa w niniejszym ustępie musi być uwidoczniony w zapisach tachografu.

 1. Kierowca opuszczając pojazd powinien z należytą starannością zabezpieczyć pojazd i przesyłkę przed kradzieżą z włamaniem podczas postoju tj. zamknąć pojazd na wszystkie fabryczne zamki i uruchomić wszystkie zainstalowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (alarm, immobiliser itp.) oraz każdorazowo zabierać ze sobą dokumenty pojazdu oraz dokumenty dotyczące wykonywanej usługi przewozu.
 2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zleceniobiorcy przewiduje mniej rygorystyczne wymogi zabezpieczenia pojazdu Zleceniobiorca może przestrzegać wymogów z jego polisy OCP.
 3. W przypadku jakichkolwiek komplikacji podczas wykonywania przewozu Zleceniobiorca zobowiązany jest skontaktować się w przeciągu maksymalnie 15 minut ze Zleceniodawcą pod numerem telefonu wskazanym na zleceniu przewozowym. Za działania lub zaniechania podjęte bez konsultacji i zgody Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca, w tym w szczególności obciążają go wszelkie koszty powstałe w związku z podjętymi działaniami lub zaniechaniami.
 4. W przypadku przewozów do krajów o podwyższonym ryzyku przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej, Zleceniobiorca powinien posiadać wdrożoną procedurę zapobiegającą takim zdarzeniom.
 5. Zleceniobiorca ma obowiązek zapewnić stały kontakt telefoniczny z kierowcą.
 6. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń kierowca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie Zleceniodawcę, a ponadto:
  1. w przypadku zerwania plomb lub próby kradzieży niezwłocznie zgłosić się w najbliższym posterunku Policji, a przy przewozie towaru celnego dodatkowo powiadomić najbliższy urząd celny,
  2. w przypadku wystąpienia kolizji drogowej kierowca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie: policję, Zleceniodawcę, ubezpieczyciela OCP, przy przewozie towaru celnego dodatkowo najbliższy urząd celny oraz zabezpieczyć towar przed dalszymi uszkodzeniami, kradzieżą i dopilnować sporządzenia dokumentacji szkodowej.

Za działania lub zaniechania podjęte bez konsultacji i zgody Zleceniodawcy pełna odpowiedzialność spoczywa na Zleceniobiorcy.

 1. Termin płatności za wykonaną usługę wynosi 60 dni, o ile umowa nie stanowi inaczej i liczony jest od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury oraz kompletu dokumentów.
 2. Faktura zawierająca numer zlecenia Zleceniodawcy wraz z oryginalnymi i potwierdzonymi 2 sztukami neutralnego CMR zaopatrzonego w: czytelną datę, czytelny podpis i pieczątkę odbiorcy ładunku, z wypełnionymi polami nr 16 oraz 20 zgodnie z przyjętym zleceniem oraz 2 sztukami wszystkich dokumentów towarzyszącymi przesyłce (w szczególności Lieferschein), musi być wystawiona w miesiącu, w którym nastąpił rozładunek oraz dostarczona w terminie 14 dni od daty rozładunku. W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia faktury wraz z dokumentami spowoduje obciążenie karą umowną w wysokości 60 PLN (jeśli wynagrodzenie z umowy jest wyrażone w PLN) lub 15 Euro (jeśli wynagrodzenie jest wyrażone w walucie obcej) za każdy dzień opóźnienia lub wydłużenie terminu płatności o 60 dni według wyboru Zleceniodawcy.
 3. W przypadku stosowania w trakcie przewozu procedury celnej, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesłania wraz z fakturą potwierdzonego przez właściwy Urząd Celny dokumentu potwierdzającego prawidłowe jej zakończenie (np. SAD, EX1,T-1). Brak tych dokumentów nakłada na Zleceniobiorcę obowiązek zwrotu Zleceniodawcy wszelkich kosztów związanych z obciążeniami nałożonymi na Zleceniodawcę przez urząd celny lub urząd skarbowy bądź inny podmiot.
 4. Zleceniobiorca może skorzystać z usług podwykonawcy tylko i wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy.
 5. Zleceniobiorca ma obowiązek zweryfikować wiarygodność podwykonawcy poprzez:
  1. telefoniczny kontakt z przewoźnikiem na numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego w jego siedzibie i telefoniczne potwierdzenie złożenia oferty przewozu lub przyjęcia zlecenia, przy czym zaleca się, aby Zleceniobiorca samodzielnie ustalił numer telefonu i odnotował nazwisko osoby rozmówcy po zakończeniu rozmowy,
  2. weryfikację otrzymanych od podwykonawcy kopii dokumentów:
   • KRS,
   • NIP i REGON,
   • licencji transportowych i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika.
  3. W przypadku podwykonawcy zagranicznego dokonać sprawdzenia za pomocą europejskiego portalu e-sprawiedliwość lub europejskiego rejestru VAT.
  4. Zleceniobiorca ma obowiązek uzyskać zaświadczenie (nie starsze niż 14 dni) z zakładu ubezpieczeń, że podwykonawca posiada aktualną i opłaconą polisę OCP. Polisa musi spełniać wymogi obowiązujące Zleceniobiorcę wymienione w pkt 3. Ogólnych Warunków Przewozu.
  5. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 47b oraz 49 należy przed rozpoczęcie przewozu przekazać do Zleceniodawcy.
  6. Zleceniobiorca ma obowiązek przekazać podwykonawcy wszystkie dokumenty przewozowe pozwalające na poprawną realizacje umowy przewozu.
  7. Podwykonawca ma obowiązek zapoznać się i stosować do niniejszych OWP.
  8. W przypadku posłużenia się podwykonawcą za wcześniejszą pisemną zgodą Zleceniodawcy, Zleceniobiorca odpowiada za jego działania i zaniechania, jak za działania własne.
  9. W przypadku niezastosowania powyższej procedury bądź nieuzyskania zgody Zleceniodawcy na skorzystanie z usług podwykonawcy, Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości frachtu.
  10. Informacje dotyczące stosunków łączących strony umowy są poufne i jakiekolwiek udostępnienie ich przez Zleceniobiorcę bądź osoby, za które odpowiada, osobom trzecim, bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy na piśmie jest zakazane. W przypadku naruszenia powyższego Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 12 000 Euro.
  11. Dane podlegające ochronie to przede wszystkim:
   1. dane nadawcy,
   2. dane odbiorcy,
   3. kontrahenta zleceniodawcy,
   4. dane dotyczące stawki frachtu,
   5. procedury wewnętrzne Zleceniodawcy.
  12. Zleceniobiorca ma zakaz naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie realizacji umowy przewozu oraz 3 lata po jej zakończeniu. W szczególności, lecz nie tylko złamaniem tego zakazu będzie bezpośrednie składanie ofert kontrahentom Zleceniodawcy oraz realizowania przewozu na ich rzecz bez pośrednictwa Zleceniodawcy. Bezpośrednio przez Zleceniobiorcę oraz podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo tj.:
   1. podmioty posiadające więcej niż 10% udziałów w kapitale Zleceniobiorcy,
   2. podmioty, w których Zleceniobiorca posiada więcej niż 10% udziałów,
   3. wspólnicy Zleceniobiorcy (spółki osobowe),
   4. członków organów Zleceniobiorcy będącego spółką kapitałową,
   5. wstępnych i zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych do I stopnia Zleceniobiorcy, a także któregokolwiek z podmiotów opisanych powyżej.

Za kontrahenta uważany będzie:

 1. nadawca,
 2. odbiorca,
 3. każdy podmiot, u którego odbywa się załadunek bądź rozładunek,
 4. każdy podmiot, o którym Zleceniobiorcy wiadomo, iż udzielił zlecenia Zleceniodawcy, które ten jemu przekazał do realizacji,
 5. wszystkie inne podmioty wskazane w dokumentach przewozowych (np. fakturze, specyfikacji towaru, WZ i in.).

Za złamanie powyższych postanowień Zleceniobiorca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 120 000 PLN.

 1. Na Zleceniobiorcy ciąży zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd informacji na temat przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, a w szczególności o: osobach kierujących bądź pracujących w przedsiębiorstwie, sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorstwa, świadczonych usługach oraz ich cenach i.in. Za złamanie powyższego zakazu zostanie nałożona na Zleceniobiorcę kara umowna w wysokości 10 000 PLN za każde naruszenie.
 2. Ponadto zabrania się Zleceniobiorcy ujawniania osobom trzecim (w tym podmiotom zajmującymi się działalnością windykacyjną) informacji dotyczących stanu rozliczeń i innych informacji finansowych, których stronami są Zleceniobiorcą i Zleceniodawcą. Za ujawnienie tych danych będzie również uważane zgłoszenie wierzytelności do sprzedaży na giełdę wierzytelności.

Za każdorazowe złamanie powyższego zakazu zostanie nałożona na Zleceniobiorcę kara umowna w wysokości 10 000 PLN.

 1. Bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie ma prawa do przeniesienia (cesji) na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu względem Zleceniodawcy z tytułu wykonanego przewozu.
 2. W przypadku przewozu kabotażowego Zleceniobiorca zobowiązany jest przestrzegać wymogów co do terminów i innych wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009 w zakresie możliwości wykonywania przewozu kabotażowego oraz posiadać stosowne ubezpieczenie. Przez przyjęcie niniejszego zlecenia Zleceniobiorca oświadcza, iż powyższe warunki zostały spełnione. W przypadku, gdyby okazało się, że pojazd wskazany w zleceniu przewozu kabotażowego nie jest w stanie wykonać przewozu z uwagi na regulacje w/w rozporządzenia, Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania przewozu innym pojazdem.
 3. W przypadku przewozów kabotażowych wykonywanych na terenie Niemiec lub Francji odpowiedzialność Zleceniobiorcy za szkodę w przesyłce lub opóźnienie ograniczona jest do następujących kwot (z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zleceniobiorcy lub osób działających w jego imieniu bądź na jego zlecenie):
  1. w Niemczech:
   • do 40 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce
   • do trzykrotności przewoźnego w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki
  2. we Francji:
   • do 20 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce o masie poniżej 3 t,
   • do 12 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce o masie co najmniej 3 t,
   • do wysokości przewoźnego w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki.
  3. W sytuacji gdy Zleceniodawca otrzyma roszczenie, dotyczące usługi przewozu, Zleceniobiorca jest zobowiązany w każdy możliwy sposób wesprzeć Zleceniodawcę w obronie jego interesów. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Zleceniobiorca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 10.000 Euro.
  4. Zleceniodawca obciąży Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości frachtu brutto za:
   1. opóźnienia w podstawieniu pojazdu na załadunek,
   2. niepodstawieniu pojazdu na załadunek,
   3. podstawienie nieodpowiedniego typu pojazdu,
   4. podstawienie niesprawnego pojazdu na załadunek,
   5. niepodjęcia całości lub części ładunku,
   6. niewykonania umowy przewozu,
   7. brak wymaganych zezwoleń na realizację przewozu,
   8. odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z winy Zleceniobiorcy.
  5. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z pkt: 3-5, 7-11, 13-20, 24-36, 38-41, 45-50, 59-60 Zleceniodawcy przysługuje prawo obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości frachtu brutto.
  6. W przypadku spóźnienia w podstawieniu samochodu w miejscu rozładunku Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej:
   1. w przypadku przewozu krajowego w wysokości dwukrotności frachtu brutto,
   2. w przypadku przewozu międzynarodowego w wysokości frachtu brutto,

o ile w zleceniu przewozowym nie zawarto odmiennego wskazania.

 1. W przypadku transportu kabotażowego kara umowna za opóźnienia w dostawie naliczana jest w wysokości wynikającej z przepisów prawa obowiązujących w danym kraju.
 2. Obowiązek zapłaty kar umownych przez Zleceniobiorcę przewidziany w niniejszej umowie jest niezależny od wystąpienia szkody i nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy bądź niewywiązanie się z niej z winy Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy przysługuje zwrot poniesionych kosztów pod warunkiem ich udokumentowania. Ich wysokość nie może przekroczyć wysokości frachtu brutto.
 4. W przypadku wniesienia reklamacji, dotyczącej nienależytego wykonania usługi przewozu, należny Zleceniobiorcy fracht zostaje wstrzymany przez Zleceniodawcę do czasu wyjaśnienia reklamacji, jednak nie dłużej niż 120 dni.
 5. Zleceniodawca ma prawo potrącić wszelkie roszczenia, jakimi został obciążony, wynikającymi z umowy przewozu, z wszelkich zobowiązań finansowych wobec Zleceniobiorcy. W przypadku, gdy roszczenie jest wyższe niż zobowiązani Zleceniobiorca deklaruje się zwrócić faktycznie poniesione wydatki.
 6. Zleceniobiorca zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających z treści art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a które przysługują mu wobec Zleceniodawcy z tytułu zdarzeń zaistniałych przed dniem zawarcia każdej umowy, do której mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki.
 7. Umowę uważa się za zawartą, jeżeli Zleceniobiorca otrzyma zlecenie i nie odmowi jego realizacji w ciągu 30 minut. Odmowa powinna być przekazana Zleceniodawcy w takiej samej formie, w jakiej Zleceniobiorca otrzymał zlecenie.
 8. Za akceptację zlecenia uważa się również podjęcie jakichkolwiek działań mających na celu realizację tego zlecenia.
 9. Wszelkie zmiany w przesłanym zleceniu wymagają potwierdzenia ich akceptacji przez Zleceniodawcę pod rygorem nieważności, a umowa zostaje zawarta w pierwotnym kształcie. W odniesieniu do niniejszych warunków stosowanie art. 681 C. jest wyłączone.
 10. Treść zlecenia oraz niniejszych ogólnych warunków stanowi całość uzgodnień w zakresie wzajemnych praw i obowiązków, a wcześniejsza negocjacje w zakresie treści umowy, nie mają żadnego znaczenia prawnego.
 11. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. bez podania przyczyny , nie później niż na 1 godzinę przed planowanym załadunkiem,
  2. z winy Zleceniobiorcy, jeżeli ten odmówi wykonania zlecenia na ustalonych uprzednio warunkach,
  3. w przypadku opóźnienia Zleceniobiorcy w podstawieniu pojazdu pod załadunek również przed terminem załadunku, jeżeli z okoliczności faktycznych wynika, że Zleceniobiorca nie będzie w stanie terminowo podstawić się pod załadunek.

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.

 1. Wszelkie zmiany do niniejszych OWP wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWP mają zastosowania odpowiednie przepisy prawa (Prawo Przewozowe, Konwencja CMR, w przypadku przewozów kabotażowych przepisy kraju, w którym wykonywany jest przewóz kabotażowe w odniesieniu do zasad wykonywania umowy przewozu, Kodeks Cywilny).
 3. Sądem właściwym dla rozwiązania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy przewozu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby WR TRANSPORT ROBERT WITUSIŃSKI Sp. z o.o.